Prayer Warriors တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အတၢ်ထုကဖၣ်အသုးမုၢ်တဖၣ်

2 Chronicles 7:14-15(NIV) ၂ ကွဲးနီၣ်တၢ် ရး၁၄-၁၅

If my people, who are called by my name, will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land. Now my eyes will be open and my ears attentive to the prayers offered in this place.

ယပှၤဂီၢ်မုၢ်လၢကိးအီၤလၢယမံၤန့ၣ်မ့ၢ်ဆီၣ်လီၤအသး, ဒီးဘါထုကဖၣ်တၢ်, ဒီး ဃုယမဲာ်ဒီး, ဃၣ်ကဒါက့ၤ အသးလၢ အကျဲအၢအဃိဒီး, ယကဒိကနၣ်လၢမူခိၣ်, ဒီးပျၢ်အတၢ်ဒဲးဘး, ဒီးမၤဘျါက့ၤ အထံအကီၢ်လီၤ. ခဲကနံၣ်အံၤ ယမဲာ်ကအိၣ်အိးထီၣ်အသး, ဒီး ယနၢ်ကဒိကနၣ်တၢ်ထုကဖၣ်လၢတၢ်လီၢ်အံၤအပူၤလီၤ.

Every Friday night, a group of prayer warriors, led by Pastor Tha Hser, communes with God to praise Him, seek His guidance, and appeal for His intercession for our world, our nations, our people, and our congregation.

မုၢ်ယဲၢ်နံၤမုၢ်နၤခီထီဘိ ပှၤဒုးတၢ်လၢတၢ်ထုကဖၣ်တဖၣ် လၢဘၣ်တၢ်တီခိၣ်ရိၣ်မဲအီၤလၢ သရၣ်ဒိၣ်သးဆၢ ကတိၤရ့လိာ်အသးလၢယွၤ ခီဖျိ တၢ်ထုကဖၣ်နဲာ်နၤ ဒ်သိးကစံးထီၣ်ပတြၢၤအီၤ, ကဃုယွၤအကျဲ, ဒီး ကဃ့ကညးဘါထုကဖၣ်တၢ်လၢ ဟီၣ်ခိၣ်ဖိတဖၣ်, ထံကီၢ်တဖၣ်, ပပှၤကလုာ်တဖၣ်, ဒီး ပတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖိတဖၣ် အဂီၢ်လီၤ.

Christian Care and Social Ministry တၢ်သးခုကစီၣ်တၢ်မၤခီဖျိတၢ်မၤဂ့ၤမၤစၢၤဒီးကဟုကယာ်တၢ်

2 Corinthians 8:1-2 (NIV) ၂ ကရံၣ်သူး ဂ:၁-၂

And now, brothers, we want you to know about the grace that God has given the Macedonian churches. Out of the most severe trial, their overflowing joy and their extreme poverty welled up in rich generosity.

ဒီးပုၢ်သ့ၣ်ဝဲၢ်သ့ၣ်ဧၢ ပဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါသုလၢ ယွၤအဘျူးအဖှိၣ်လၢ တၢ်ဟ့ၣ်လၢ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဖၣ်လၢ မၤက့းဒနံ အဂ့ၢ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်ဘၣ်တၢ်မၤကွၢ်အီၤဖးဒိၣ်လၢတၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်အဖၢမုၢ်ဒီး အတၢ်သးခုဒိၣ်ဝဲ ဒီး ဒ်အတၢ်ဖှီၣ်တၢ်ယာ်ယိာ်ဝဲအသိးန့ၣ် မၤဘူၣ်တၢ်လၢအအါထူးထူးတီၤတီၤလီၤ.

The Christian Care and Social Ministry, led by Pastor Tha Hser, offers help to immigrants, who face economic, cultural, occupational, psychological, and communicational challenges. This ministry manifests the compassion of Christ to those facing life challenges through prayers, friendship, and support that includes, but not limited to, counseling, financial assistance, job search, translation, interpreting, transportation, and education.

တၢ်မၤဂ့ၤမၤစၢၤ ဒီး တၢ်ကဟုကယာ် တၢ်သးခုကစီၣ်အတၢ်ဖံးတၢ်မၤ လၢဘၣ်တၢ်တီခိၣ်ရိၣ်မဲအီၤလၢ သရၣ်ဒိၣ်သးဆၢ မၤစၢၤ ပှၤဟဲသုးအသးတဖၣ် လၢအကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဘၣ် တၢ်ကီတၢ်ခဲ ဘၣ်ဃးဒီး တနံၤဘၣ်တနံၤတၢ်အီၣ်တၢ်အီတၢ်အိၣ်မူ, လုၢ်လၢ်အတၢ်လီၤဆီတဖၣ်, တၢ်ဖံးတၢ်မၤ အတၢ်ဃံးတၢ်စ့ၤ တဖၣ်, သးအတၢ်ဘၣ်တံာ်တာ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးတဖၣ်, ဒီး ကျိာ်ကျာ်တၢ်တနၢ်ပၢၢ်လိာ်သးတဖၣ် န့ၣ်လီၤ. တၢ်သးခုကစီၣ်တၢ်မၤအံၤ ပာ်ဖျါထီၣ် ကစၢ်ခရံာ်အတၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံဆူပှၤလၢအကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဘၣ် သးသမူအတၢ်တၤတဖၣ် ခီဖျိ တၢ်ထုကဖၣ်, တၢ်ရ့လိာ်မုာ်လိာ်, ဒီး တၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤလၢ တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ် ဟ့ၣ်ဖး, ကျိာ်စ့တၢ်မၤစၢၤ, တၢ်ကွၢ်ဃုတၢ်ဖံးတၢ်မၤ, တၢ်ကွဲးဒီးကတိၤကျိာ်ထံ, ဝံစိာ်တီဆှၢအတၢ်မၤစၢၤ, ဒီး တၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့အတၢ်မၤစၢၤတဖၣ်လီၤ.