Are you suffering from spiritual starvation? မ့ၢ်နသၣ်ဝံၤလီၤဒိလၢနီၢ်သးတခီဧါ?

Click here.

Bible Study Materials တၢ်မၤလိလံာ်စီဆှံ - တၢ်ဒုးကဲထီၣ်ခရံာ်အပျဲၢ်အဘီၣ်

Explore them here.

Bible Study Schedule တၢ်မၤလိလံာ်စီဆှံနံၣ်သီဆၢကတီၢ်တဖၣ်

Check the bible study schedule.