Welcome to Arizona Karen Baptist Church

အရံၣ်စိနါကညီဘျၢထံခရံာ်ဖိတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်


Sunday Ministries အိၣ်ဘှံးနံၤတၢ်ရဲၣ်လီၤကျဲၤလီၤ

Sunday School/Bible Study: 11:00 a.m.
Worship Service: 12:15 p.m.

အိၣ်ဘှံးနံၤတၢ်မၤလိ ဖိသၣ် ဒီး သးစၢ် - ဂီၤခီ ၁၁ နၣ်ရံၣ်
မုၢ်ထူၣ်တၢ်ဘါ - မုၢ်ဃ့ၢ်လီၤ ၁၂: ၁၅ နၣ်ရံၣ်

Be alive, be fruitful, and bring glory to God! ခရံာ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်လၢမူထီၣ်, သၣ်ထီၣ်ဒီးမၤလၤကပီၤအီၤ

For none of us lives for ourselves alone, and none of us dies for ourselves alone. If we live, we live for the Lord; and if we die, we die for the Lord. So, whether we live or die, we belong to the Lord. (Romans 14:7-8)

အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ပတမူဘၣ်လၢပဂီၢ်ဒၣ်ဝဲနီတဂၤဘၣ်,ဒီး ပတသံဘၣ်လၢပဂီၢ်ဒၣ်ပဝဲနီတဂၤဘၣ်. ၈ အဂ့ၢ်ဒ်အံၣ်, ပမ့ၢ်မူဒီး, ပမူလၢကစၢ်အဂီၢ်,ဒီးပမ့ၢ်သံဒီး,ပသံလၢက စၢ်အဂီၢ်လီၤ. မၤသးဒ်န့ၣ်ဒီး,ပမူမ့ၢ်ဂ့ၤ,ပသံမ့ၢ်ဂ့ၤ,ပမ့ၢ်က စၢ်အတၢ်လီၤ. (ရိမ့ၤ ၁၄: ၇-၈)

Address တၢ်လီၢ်

Arizona Karen Baptist Church
2409 North 36th Street
Phoenix, Arizona 85008.
Tel: (602) 273-7383

View Map